“Η εταιρεία «L WORLD YACHTING IKE» έχει ενταχθεί στην Δράση «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ», η οποία συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής 2014-2020 του ΕΣΠΑ 2014-2020, με κωδικό έργου ΑΤΤΕ3-0205869 και εγκεκριμένη δημόσια χρηματοδότηση 40.000,00 € για κάλυψη κεφαλαίου κίνησης που θα αναλωθεί εντός του έτους 2021.”